(Bulgarian) ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 13.12.2016 год., от 14.00 ч., в гр.София, ул.„Антим I” №14, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.; проекторешение – ИОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2016 г., вземайки предвид предложенята на одитния комитет и на акционерите;
  2. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие !

Писмените материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството: гр.София, ул.„Антим I” №14, всеки работен ден, от 10:00 ч. до 16:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и в електронното издание www.x3news.com

По-долу можете да се запознаете с пълния текст на поканата за свикване на ИОСА , както и да намерите образец на пълномощно за представителство на ИОСА и материали за събранието: препоръка на Т. Димитрова – член на одитния комитет на дружеството , препоръка на А. Тасков – член на одитния комитет на дружеството , представяне на М. Радева – препоръчана за одитор на дружеството и представяне на В. Христов – препоръчан за одитор на дружството.

Образец на пълномощно за представителство на ИОСА

Покана за ИОСА

Препоръка от Т. Димитрова

Препоръка от А. Тасков

Представяне на М. Радева

Представяне на В. Христов