Редовното годишно общо събрание на акционерите

На 04.04.2016 г., от 13:00 часа, ще се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.„Антим I” No.14, в залата на партера. Пълния текст на поканата за общото събрание, съдържащ дневния ред, проекторешенията и информацията съгласно ЗППЦК можете да видите тук. Текста на пълномощното за представителство на събранието можете да свалите от тук.

Материалите за събранието можете да изтеглите, както следва:

Към т.1 от дневния ред: Приложение 1 и Приложение 2

Към т.2 от дневния ред: Приложение 3

Към т.3 от дневния ред: Приложение 4 и Приложение 5

Към т.4 от дневния ред: Приложение 6

Към т.5 от дневния ред: Приложение 7

Към т.6 от дневния ред: Приложение 8 и Приложение 6

Към т.8 от дневния ред: Приложение 6

Към т.9 от дневния ред: Приложение 9

Към т.10 от дневния ред: Приложение 10

Към т.11 от дневния ред: Приложение 10