АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР

  • „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) е основан като акционерно дружество на 13 август 1997 г. по силата на Член 91 на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните посредници (ЗЦКФБИП). Акционери на ЦДАД са водещите български търговски банки, които играят водеща роля на пазара на ценни книжа. Останалите основни акционери според Наредба 19, са Българска народна банка (БНБ) и Министерство на финансите (МФ), които съвместно държат “блокираща” квота в общия капитал на ЦДАД.
  • Според Наредба 19, БНБ и МФ (като двете страни изготвят Наредба 19) директно контролират дейността на ЦДАД. В наредбата ясно са изброени услугите, които ЦДАД предоставя, както и реда за отчитане и формите на контрол, които двете горепосочени институции упражняват над дейността на ЦДАД.
  • Оперативният орган на ЦДАД е седем-членен Борд на директорите, който упражнява управленски контрол над ЦДАД. Според Наредба 19, МФ и БНБ винаги имат представител. Бордът на директорите назначава един от своите членове за Главен изпълнителен директор, който ръководи и управлява ежедневната дейност и се отчита пред останалите членове на Борда поне веднъж месечно.