ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2016

За регистриран одитор, който да завери финансовите отчети на дружеството за 2016 година беше избрана госпожа Маргарита Ташева Радева, диплом No.0134. Тук можете да се запознаете с протокола от Общото [...]

Read more

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) [...]

ОСА 04/04/2016

Протокол от Общото събрание на Прайм Пропърти БГ можете да свалите от тук. Списък на [...]