Въпроси и отговори >> Защо да инвестираме в АДСИЦ?
 • Акционернте дружества със специална инвестиционна цел функционират по силата на приетия през 2003 г. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел. Те са публични компании и набират капитал от фондовата борса. Инвестират го в недвижими имоти, земеделска земя и вземания.
 • Доходността от акции на АДСИЦ се формира от два компонента: доход от капиталови печалби и доход от дивиденти. Капиталовата печалба се образува от покачването на стойностите на акциите на едно дружество, което е свързано с поскъпването на недвижимостите в портфейла му. Доходът от дивидент – по закон АДСИЦ са длъжни да разпредлеят 90% от реализираната печалба като дивидент на своите акционери.

 

 • АДСИЦ дават възможност да се инвестира индиректно в недвижими имоти, като вложението е относително високоликвидно и с добра доходност, но в един по-дългосрочен хоризонт. Купуването на акции на фонд за имоти е възможност с малко средства да придобиеш част от диверсифициран и добре структуриран портфейл. Това носи по-голяма доходност и е по-малко рисково, защото цената на един апартамент може да падне, докато вероятността да се получи ценови спад при всички видове имоти в портфейла на едно дружество (бизнес сгради, ваканционни и жилищни комплекси, индустриални имоти) е доста по-малка. Също така, собственият имот изисква допълнително време и грижи – поддръжка, търсене на наематели и купувачи, наемане на консултанти.
 • Акциите на АДСИЦ в момента са подценени – почти всички дружества се търгуват на много по-ниски цени от стойността на активите им, а това ги прави много привлекателни за инвеститорите.

 

 • В АДСИЦ е възможност да се инвестира дори и със скромна сума – например 200 лева, и да се спечели според вложението.
 • Има повишена сигурност на инвестициите – АДСИЦ се подчиняват на местни закони.

 

 • Притежава ускорена ликвидност на инвестициите – акциите се търгуват на софийска фондова борса.
 • Данъчни ползи – АДСИЦ структурите се ползват с данъчни облекчения – не се плаща данък общ доход на ниво АДСИЦ.

 

 • По отношение на кредитите – АДСИЦ могат да издават бонове и да вземат кредити незабавно.
 • В ценните книжа няма разлика между местни и чуждестранни инвеститори. Има 7% данък при изтегляне върху дивидентите. За страни, с които България има данъчни споразумения, се прилага преференциален режим. Инвеститори от ЕС, които притежават дялове в български компании, могат да бъдат освободени от 7% данък при изтегляне на дивиденти, ако отговарят на определени изисквания. Притежават поне 20% от компанията и са задържали тази инвестиция  поне за една година.

 

 • Пазарът на недвижими имоти в България, въпреки събитията през последните няколко месеца, породени от световната икономическа криза, запазва своя потенциал за растеж. Наблюдава се от една страна нормализиране на цените, което се случва плавно и без сътресения и от друга – все по-изразено сегментиране на пазара. Растежът на цените на недвижимите имоти у нас може да бъде поддържан в дългосрочен план, макар и с не толкова бурни темпове, поради спецификите на българската икономика – старт от ниска база на цените на недвижимите имоти и нуждата от модерни недвижими имоти.