• Със закупуването на акции от АДСИЦ, инвеститорите купуват част от недвижимите имоти, които съответното дружество притежава.
  • Акциите на АДСИЦ се търгуват на БФБ и може да се закупят от всеки, който желае, чрез поръчка към лицензиран инвестиционен посредник.
  • Инвестиционният посредник купува акции от името на инвеститора и за негова сметка.
  • Срещу това се получава депозитарна разписка, удостоверяваща собствеността над тези акции.