2007 год.: 

 

Междинен доклад III-то тримесечие 2007 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 1-3 от ЗДСИЦ, III-то тримесечие

 

Приложение № 9, III-то тримесечие 2007 г.

 

Междинен финансов отчет 30.юни.07

 

Отчет за нетната стойност на активите

 

Отчет за нетната стойност на активите – Декември 2007

 

Годишен финансов отчет 2007 г.

 

2008 год.:

 

Отчет за нетната стойност на активите II- тримесечие на 2008 г.

 

Междинен финансов отчет за II – тримесечие на 2008 г.

 

Вътрешна информация – Приложение 9 за II – тримесечие на 2008 г.

 

Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 за II – тримесечие на 2008 г.

 

Междинен доклад за дейността за II – тримесечие на 2008 г.

 

Отчет за административните разходи по проекти за 2008 г.

 

2009 год.:

 

Декларация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 за I – тримесечие на 2009 г.

 

Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 за I – тримесечие на 2009 г. 

 

Междинен доклад за дейността за I – тримесечие на 2009 г. 

 

Междинен финансов отчет за I – тримесечие на 2009 г.

 

Счетоводен баланс за  I – тримесечие на 2009 г.

 

Вътрешна информация – Приложение 9 за I – тримесечие на 2009 г.

 

Декларация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 за II – тримесечие на 2009 г.

 

Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 за II – тримесечие на 2009 г.  

 

Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 за II – тримесечие на 2009 г.   

 

Междинен доклад за дейността за II – тримесечие на 2009 г.  

 

Междинен финансов отчет за II – тримесечие на 2009 г.

 

Счетоводен баланс за  II – тримесечие на 2009 г.

 

Годишен финансов отчет