РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 29.06.2017 г. от 14:00 ч. и НОВИ ТОЧКИ по ИСКАНЕ НА АЦИОНЕР

На 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул."Антим I-ви" No.14, ще се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА). Любезно каним всички [...]

Read more

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2016

За регистриран одитор, който да завери финансовите отчети на дружеството за 2016 година беше [...]

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) [...]