РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2015 – НЕПРОВЕДЕНО

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 10.00 ч. в гр.София, ул. “Антим I № 14, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (Приложение 1 към материалите за събранието ).

2.   Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. (Приложение 2 към материалите за събранието ).

3.         Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2014 год.; проекторешение – РГОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2014 г.(Приложение 3 към материалите за събранието ).

4.         Приемане на доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 год.; проекторешение: РГОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2014 год. (Приложение 4 към материалите за събранието ).

5.         Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; проекторешение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

6.         Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014 г. и удължаване на мандата на одитния комитет до края на 2017 г.; проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014 г. и удължава мандата на одитния комитет до края на 2017 г. (Приложение 5 към материалите за събранието ).

7.         Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 гoд.; проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2015 г., съгласно предложението на одитния комитет.

8.         Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2014 г.; проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2014 г., (Приложение 6 към материалите за събранието ).

9.   Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНОТО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪБРАНИЕТО

ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2015 год.