Author: Petar Siarov

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание [...]