ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2016

За регистриран одитор, който да завери финансовите отчети на дружеството за 2016 година беше избрана госпожа Маргарита Ташева Радева, диплом No.0134. Тук можете да се запознаете с протокола от Общото [...]

Read more

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 15.07.2015 г.

На 15. юли 2015 година бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Прайм [...]

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2015 – НЕПРОВЕДЕНО

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) [...]