ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2016

За регистриран одитор, който да завери финансовите отчети на дружеството за 2016 година беше избрана госпожа Маргарита Ташева Радева, диплом No.0134. Тук можете да се запознаете с протокола от Общото [...]

Read more

Редовното годишно общо събрание на акционерите

На 04.04.2016 г., от 13:00 часа, ще се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Прайм [...]

В процес на обновление

Сайтът на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ в момента се обновява и е възможно часто от секциите да не [...]