РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 20.06.2018г. от 13:00ч.

ПОКАНА

Приложение_1_Финансов_отчет_2017

Приложение_2_Финансов_отчет_2017_консолидиран

Приложение_3_Доклад_на_одитора_2017

Приложение_4_Доклад_на_одитора_консолидиран_2017

Приложение_5_Доклад_за_прилагане_на_политиката_за_възнагражденията_2017

Приложение_6_Доклад_на_директора_за_връзки_с_инвеститорите_2017

Приложение_7_Доклад_за_дейността_на_одитния_комитет_2017

Приложение_8_Препоръка_на_одитния_комитет_за_избор_на_одитор

Пълномощно_образец_РГОСА_2018